Reglement

§1  Hallen stilles under medlemmernes beskyttelse.
§2  Enhver form for utilbørlig omgang med eller skadevoldende adfærd over for hallen, inventar og rekvisitter er forbudt og vil medføre erstatningsansvar.
§3  De enkelte medlemmer skal, uden diskussion, rette sig efter halinspektørens og/eller bestyrelsens anvisninger.
§4  Kun helt rene tennissko og nye indendørs tennisbolde må benyttes på banerne.
§5  Enhver adfærd – herunder særlig råb, skrigen, musik eller anden støj-, der kan virke forstyrrende på de, der benytter hallens baner samt være til gene for hallens medlemmer, er forbudt.
§6  Der må ikke spilles op ad hallens vægge eller loft.
§7  Genstande af glas må ikke medbringes på banerne eller i omklædningsrummene.
§8  Affald skal lægges i de opstillede affaldsspande.
§9  Det er tilladt at fortsætte spillet, hvis det efterfølgende hold er forsinket eller udebliver, og hvis banen er solgt (og betalt). Halinspektøren er i sin gode ret til at påtale uregelmæssig anvendelse af banen.l Ingen spillere har vundet ”hævd” ud over det bogførte/ betalte.
§10  Spillet skal stoppes og boldene samles, straks man ser, at det næste hold er på vej til banen.
§11  Det er tilladt at indtage fødevarer og drikkevarer i midterskibet og køkkenet, dog skal der ryddes op efterfølgende.
§12  Køkkenet kan frit benyttes af alle. Brugt service skal vaskes op og sættes på plads, der skal lukkes for vandet, og de elektriske apparater skal slukkes.
§13  Nydelse af stærkere drikke end almindelig øl er forbudt i hallen. Vin accepteres i forbindelse med reel spisning/turneringer.
§14  Tobaksrygning er IKKE tilladt noget sted i hallen. 
§15  Der må kun spilles tennis på banerne og kun bordtennis i bordtennisrummet. Der må ikke spilles bold i andre områder i hallen.
§16  Kun medlemmer af Holte, Vedbæk, Trørød og Nærum Tennisklubber, som har betalt rettidigt kontingent og baneleje, har ret til at være baneholder.
§17  To, eller flere juniorer (under 18 år) kan frit spille på banerne efter klubtræningstiderne såfremt de står ledige - og er betalt (så tænder lyset). 
 
Overtrædelse af ordensreglerne vil medføre omgående udvisning fra hallen og bliver indberettet til halbestyrelsen og til det pågældende medlems klub. Udvisning og indberetning kan besluttes af halinspektøren eller et medlem af bestyrelsen. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre udelukkelse i kortere eller længere tid fra hallen. Halbestyrelsen er besluttende myndighed.
 
Bestyrelsen